Dading VME Meulewater - Aclagro/Oryx

Terug naar Nieuws of naar startpagina

 

Al van bij de voorlopige oplevering zijn er heel wat problemen met betrekking tot de afwerking van de gemene delen. Herhaaldelijk hebben de RME en de syndicus er bij Oryx/Aclagro moeten op aandringen om tot een oplossing te komen. Welsiswaar zijn heel wat problemen intussen opgelost, maar er blijven nog belangrijke zaken niet in orde. De RME heeft dit telkens voorgelegd aan de AV en heeft van deze mandaat gekregen om een expert en een raadsman onder de arm te nemen.

Momenteel zijn gesprekken aan gang tussen de RME (bijgestaan door onze advocaat Stéphane Vereecke) en Aclagro/Oryx om tot een vergelijk te komen. Dit moet ertoe leiden dat Aclagro/Oryx zich onherroeplijk verbindt (via een dadingsovereenkomst) om enerzijds bepaalde welomschreven zaken alsnog tegen een bepaalde datum in orde te brengen of anderzijds een financiële compensatie te geven aan de VME.

31 mrt 2020: Via onze raadsman ontvangen wij alle gevraagde attesten, op één na, met name dat van de algemene elektriciteitskeuring van de totale elektrische installatie. De RME is van oordeel dat zonder dit attest er geen sprake kan zijn van een dadingsovereenkomst. Gezien de corona-maatregelen zijn de voorlopig gesprekken opgeschort. De RME  beraadt zich over de verdere aanpak.Wij houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte.

15 juni 2020: In onze nieuwsbrieven ◄Klik op de link!3 en 4 wordt uitgebreid ingegaan op de stand van zaken.

 

Wat is een dading? 

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen die een geschil (een conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen door elk wederzijdse toegevingen te doen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat. Doordat de partijen elk “water bij de wijn” doen, vermijden ze tijdrovende en kostelijke discussies voor de rechtbank. 

Bij een dading onderhandelen de partijen tot ze een wilsovereenstemming hebben bereikt over de aangekaarte punten. De partijen hebben de touwtjes in handen. De beslissingen worden niet opgelegd aan de partijen door een derde (in tegenstelling tot arbitrage of een bindende derdenbeslissing). Partijen kunnen zich natuurlijk wel laten bijstaan door een derde bij de onderhandelingen of bij het opstellen van de overeenkomst. 

Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt de partijen op definitieve wijze. Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.

 

 

Uittreksel uit het verslag van de AV van 10 okt 2019:  

10. De algemene vergadering verleent volmacht aan de Raad van Mede-eigendom om:

1)    de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen bij de definitieve oplevering van de gemene delen van het gebouw en in de rechtsprocedure

2)    een deskundige aan te stellen, voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars, om de Raad van Mede-eigendom technisch bij te staan bij de definitieve oplevering van de gemene delen.

3)    Verder te gaan met juridische acties om de definitieve oplevering af te dwingen, te negotiëren of te weigeren.

4)    Verlenging van het mandaat van meester Stéphane Vereecken inzake juridische bijstand in het beding t.a.v. bouwheer Antonius Red/Oryx/Aclagro

 

Uittreksel uit het verslag van de BAV van 25 nov 2019:

De algemene vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord om een dading aan te gaan en geeft hiertoe opdracht aan meester Stéphane VEREECKEN en de raad van mede-eigendom om dit nader uit te werken en te onderschrijven.

 

Terug naar Nieuws of naar startpagina