De VME in een notendop


naar startpagina

Werking, taken, opdrachten en verantwoordelijkheden van de VME

 

De Vereniging der Mede-Eigenaars (VME)

De vereniging van mede-eigenaars is een rechtspersoon waarin alle individuele mede-eigenaars van een bepaald gebouw verenigd zijn en vertegenwoordigd worden.

In complexen met meerdere gebouwen kunnen deelverenigingen opgericht worden.

De vereniging van mede-eigenaars mag haar juridische draagkracht maar voor één doel gebruiken: het behouden en beheren van het gebouw. Dit is de absolute kerntaak van de VME. De syndicus is als het ware het verlengstuk, de spreekbuis van de groep mede-eigenaars. Hij staat in voor het beheer in de praktijk.

Heeft een maatschappelijke zetel en een ondernemingsnummer.

Is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Alle documenten van de VME moeten het ondernemingsnummer vermelden.

Heeft een eigen vermogen: werkkapitaal en reservekapitaal

 

 

De Algemene Vergadering (AV)

Is het belangrijkste orgaan van de VME

Minstens éénmaal per jaar wordt er – tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgelegde 15-daagse periode – een algemene vergadering georganiseerd. Op deze algemene vergadering komen alle mede-eigenaars samen om te overleggen en om allerhande beslissingen te nemen in het kader van deze mede-eigendom.

Een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) kan mits 20 % van de aandelen

Elke mede-eigenaar kan punten op de dagorde plaatsen

Benoemt de leden van de Raad van Mede-Eigendom (RvME)

Benoemt de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering (AV)

Benoemt de syndicus en de rekeningencommissaris

Evalueert de werking van de Raad van Mede-Eigenaars (RvME) en de syndicus

Neemt bindende beslissingen

Verleent al dan niet décharge aan de RvME en de syndicus

 

 

De voorzitter van de AV

Is niet noodzakelijk de voorzitter

van de RvME

Hij zit de AV voor, bepaalt de volgorde der besprekingen

en leidt de debatten

 

De secretaris van de AV

Deze functie is verschillend van de notuleringsopdracht

 van de syndicus

Hij noteert de opmerkingen van de deelnemers

 aan de AV en maakt hierover verslag

 

De rekeningencommissaris

Klik op de link!

Wordt benoemd voor 1 jaar

Ziet de rekeningen van de VME na bij de syndicus

en heeft inzage van alle documenten

Brengt hierover verslag uit op de AV

 

 

De Raad van Mede-Eigendom (RME) – Het bestuur van de VME   ◄ Klik op de link!

Houdt toezicht op de syndicus

Zorgt voor transparantie en communicatie over zijn activiteiten

Brengt jaarlijks uitvoerig verslag uit aan de AV over zijn activiteiten

 

 

De syndicus   ◄ Klik op de link!

De syndicus is de (rechts)persoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom. Dit beheer heeft louter betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw.

Wordt benoemd door de AV

Heeft een welomschreven wettelijke opdracht

Houdt het Reglement van Inwendige Orde (RIO) bij en doet de nodige aanpassingen

Voert de beslissingen van de AV uit

Verleent (op aanvraag) inzage in alle documenten m.b.t. de VME

Roept de AV bijeen

Brengt over de uitoefening van zijn ambt verslag uit op de AV

Notuleert de beslissingen van de AV en bezorgt het verslag hiervan binnen de 30 dagen aan de mede-eigenaars

 

:naar startpagina