Leefregels

naar startpagina

RESPECT VOOR DE LEEFREGELS = RESPECT VOOR DE BEWONERS

 

Onderstaande tekst werd op 13 maart 2021 als brochure verspreid in de brievenbussen van alle bewoners en via mail aan alle mede-eigenaars

Opgelet! Op de algemene vergadering van 13 oktober 2020 werden volgende punten toegevoegd:

- verbod op spelende kinderen in de ondergrondse parking

- verbod op AirBnB

 

 

Inleiding. 

Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van een residentieel gebouw en het leven binnen een gemeenschap vragen enkele duidelijke afspraken en regels, opdat enerzijds op die wijze respect kan betoond worden voor eenieders wooncomfort, en anderzijds het esthetisch geheel wordt gevrijwaard van individuele ingrepen, waardoor afbreuk zou gedaan worden aan de huur- en investeringswaarde van het gebouw.

Daarnaast bevat het reglement ook nuttige inlichtingen over het gebouw en het functioneren van de beheervoering. Voor nieuwe bewoners kunnen zij een hulp zijn; voor de anderen helpen zij een en ander te memoriseren.

Voor alles wat niet voorzien is in huidig reglement van interne orde, wordt verwezen naar de statuten. 

Inlichtingen en aanbevelingen. 

Het administratief, financieel en technisch beheer van het gebouw werd door de algemene vergadering der mede-eigenaars toevertrouwd aan: SYNDICUS.GENT bvba, Kortrijksesteenweg 253 te 9000 GENT, telefoon +32 (0)9 375 27 94 - Fax +32 (0)9 270 32 77 e-mail info@syndicus.gent, noodnummer 0495 41 69 33 ENKEL voor dringende noodgevallen buiten de kantooruren.

Bij eventuele storingen, defecten of opmerkingen, moet men onmiddellijk de syndicus op de hoogte brengen, zodat het nodige kan gedaan worden.

Geen enkele mede-eigenaar of bewoner mag in naam van de gemeenschap opdrachten geven. Van een persoonlijke ingreep, alleen wegens hoogdringendheid, moet de syndicus ten spoedigste op de hoogte gebracht worden.

De facturen die voortvloeien uit opdrachten die niet door de syndicus gegeven werden namens en ten laste van de gemeenschap, kunnen voor betaling geweigerd worden. In voorkomend geval zal de opdrachtgever de rekeningen zelf moeten betalen.

Alle opmerkingen over het gedrag, de vlijt of het werk van het door de syndicus aangestelde personeel worden uitsluitend aan de syndicus overgemaakt. Deze mensen hebben de formele opdracht geen instructies op te volgen van eigenaars of bewoners.

Om alle misverstanden en misbruiken te vermijden, ontvangen zij dan ook enkel opdrachten vanwege de syndicus of een daartoe door de syndicus aangesteld persoon. 

 

 

 

Leefregels 

De eigenaars hebben het gebruik en genot van hun respectievelijke loten binnen de perken vastgesteld door huidig reglement van interne orde, de statuten en de wetgeving ter zake.

§ 1. Verhuring

Als de eigenaar zijn privatief VERHUURT, dient hij met volgende punten rekening te houden:

1. De loten mogen slechts in huur worden gegeven aan eerbare en gegoede personen.

2. De verhuring van delen van loten is verboden. De ondergrondse autostaanplaatsen mogen verhuurd worden aan iedereen.

3. De huurcontracten moeten de huurders verplichten zich te houden aan de statuten, huidig reglement van interne orde, en aan de beslissingen genomen door de algemene vergadering. Een kopie van het reglement van interne orde moet aan de huurovereenkomst gehecht worden.

4. De eigenaars zijn verplicht mededeling te doen aan de syndicus van afgesloten huurovereenkomsten van hun loten, met mededeling van de contactgegevens van de huurder, binnen de 30 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst.

5. De eigenaars zijn verplicht het reglement van interne orde te bezorgen aan de huurders en hen op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan huidig reglement, alsook van de voorschriften en beslissingen van de algemene vergadering die hen zouden kunnen aanbelangen.

6. Ingeval van niet-inachtneming van het reglement van interne orde van het appartementsgebouw door de huurder, kan de eigenaar desgevallend gerechtelijk kunnen verplicht worden de huurovereenkomst te verbreken, alle kosten lastens de huurder.

7. De mede-eigenaars, hun rechthebbenden en de bewoners moeten voldoen aan alle lasten en reglementen van de gemeente, van politie en van alle andere bevoegde diensten.

8. In overeenstemming met de bepalingen in de statuten (Bestemming privatieve kavels artikel 12) en overeenkomstig de beslissing in de algemene vergadering van 11 oktober 2018 is het verboden een appartement op systematische, commerciële of professionele wijze te verhuren voor korte termijn. Onder korte termijn wordt verstaan: voor een periode van minder dan of gelijk aan 6 maanden. Op occasionele basis kan dit wel worden gedoogd, maar onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van mede-eigendom en/of de algemene vergadering.

9. Er is een uitdrukkelijk verbod tot het houden van een Airbnb. (Toegevoegd na AV 13 okt. 2020).

§ 2. Vervreemding

In geval van vervreemding, verbinden de verkopers zich, aan de kopers de verplichtingen in deze basisakte opgenomen, op te leggen en hen het afschrift of een kopij van de basisakte en het huidig reglement van interne orde te overhandigen. 

§ 3. Esthetisch uitzicht, veiligheid en hinder

1. Zonder het akkoord van de algemene vergadering is het de eigenaars verboden wijzigingen aan te brengen aan de privatieve elementen die zichtbaar zijn van buitenaf, zelfs als dit privatieve delen betreft, zoals vensters, zonneblinden, rolluiken, terrasafsluiting, enz., evenals alle buitenverfwerk.

2. De vensters mogen uitsluitend afgeschermd worden met gordijnen (glasgordijnen, reepgordijnen (american stores) of vouwgordijnen) wit/ecru/doorschijnend van kleur én (bij voorkeur) de gehele hoogte en breedte van de vensters bestrijkend. Overgordijnen zijn toegelaten doch ook daar dient de zijde, zichtbaar vanop de straat, wit of ecru te zijn.

3. Vliegenramen zijn toegestaan voor zover het kader hetzelfde RAL-kleur heeft als het buitenschrijnwerk.

4. (Voorzet)rolluiken en zonnescreens zijn niet toegestaan.

5. Zonneluifels zijn toegestaan op voorwaarde dat:

• de kast dient hetzelfde RAL-kleur te hebben als de ramen;

• het doek dient een egaal uitzicht (géén opvallende kleur of strepen), zelfde kleur als de stenen;

• de eerst geplaatste zonneluifel zal gelden als model én standaard voor alle toekomstig te plaatsen zonneluifels;

• de zonneluifels dienen geplaatst te worden door een erkende aannemer volgens de regels van de kunst en na schriftelijk akkoord van de architect van het gebouw;

• elke aanvraag tot plaatsing voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het kantoor van de syndicus/raad van mede-eigendom.

6. Radio- of paraboolantennes of eender welke installatie van dien aard zijn onder géén beding (niet op het dak, de gevels, terrassen, enz.) toegelaten.

7. Installaties voor airconditioning, of toestellen voor omzetting van zonne- en/of windenergie zijn niet toegestaan, in het bijzonder niet met een buitenunit op de terrassen of aan de gevel van het gebouw.

8. Met betrekking tot publiciteit over verkoop en/of verhuur van een privatief:

• op de ramen van het privatief aanplakbrieven (onder de vorm van ‘kleefaffiches’) mogen bevestigd worden. Ook mogen driehoekige publiciteitsborden over verkoop en verhuur op de ramen (dus niet op de gevel!) van het privatief bevestigd worden;

• op de gemeenschappelijke inkomdeur en in de gemeenschappelijke inkomhal of trappenhallen mag wel publiciteit gevoerd worden op voorwaarde dat het formaat niet groter is dan een A4 blad.

• Elke affiche of publiciteitsbord zal, binnen de 8 dagen na het ondertekenen van de huurovereenkomst en/of het verkoopcompromis, moeten worden verwijderd. Als dit niet gebeurt, zal de verwijdering gebeuren in opdracht van de syndicus, op kosten van de in gebreke gebleven eigenaar of verhuurder of verkoper.

9. Het is verboden voor de commerciële zaken om publiciteit aan te brengen op de ramen aan de achterkant (kant van het park) van de residentie.

10. Het is niet toegelaten om bloembakken te hangen aan de borstweringen van de balkons.

11. Op de eerste verdieping van Meulewaterbos (groendak) mag geen beplanting aangebracht worden anders dan deze die origineel werd voorzien.

12. Op de terrassen mag niets geplaatst worden dat op enigerlei wijze de standing van het gebouw zou storen, geuren verspreidt of andere bewoners op enige andere wijze zou hinderen. Het is uitdrukkelijk verboden om vaste of verplaatsbare constructies, die zichtbaar zijn, te plaatsen. Dit geldt niet voor het gebruikelijke terrasmeubilair. Het is bijgevolg verboden op de terrassen bergingen, kasten, afvalcontainers, vuilzakken of schotelantennes te plaatsen. Deze opsomming is niet limitatief. Iedere bewoner is vrij het gebruikelijk tuinmeubilair, inclusief parasol(s), te kiezen van een neutrale kleur.

13. Het is verboden linnengoed of wasgoed voor droogdoeleinden op te hangen aan de gevels, op de balkons of op de terrassen.

14. De bewoners zullen aan de vensters en op de balkons en terrassen geen kentekens noch reclameborden, eetkastjes, linnengoed, was, vuilniszakken, los huis- of grofvuil of andere voorwerpen mogen plaatsen, die enige afbreuk zouden kunnen doen aan het uitzicht of de esthetiek van het gebouw, of die de standing van het gebouw zou storen, geuren zou verspreiden, of de bewoners op enigerlei andere wijze zou kunnen storen.

15. Barbecuevuren (kolen, gas, elektriciteit, ...) zijn onder geen enkel beding toegestaan.

16. Er zal géén enkele lichtreclame of publiciteit (andere dan in supra vermelde te koop/te huur) geduld worden aan de gevels, noch aan de ramen van het gebouw.

17. De appartementen zullen in principe moeten dienen tot bewoning; eventueel wordt de aanwending ervan als uitbating van een vrij beroep op de gelijkvloerse appartementen toegestaan.

18. Naamplaatjes zijn enkel toegestaan op de brievenbus, op de belinstallatie, in de inkomhal bij de belinstallatie, in de lift, op de deuren van bergingen en aan de autostaanplaats. Ze mogen enkel vermelden: naam, voornaam, evt. beroep De uitbaters van een vrij beroep/bedrijf zijn gemachtigd een luxeplaat in de inkomhal aan te brengen.

19. Alle inkomdeuren van appartementen en bergingen zijn verplicht langs de kant van de gemeenschappelijke ruimte in dezelfde neutrale kleur zoals in het begin bepaald door de promotor geschilderd te worden. Langs de privatieve zijde is de eigenaar hier volledig vrij in.

20. Kleine huisdieren worden gedoogd in het gebouw, voor zover dit geen burenhinder veroorzaakt. Bij aanhoudende storing door lawaai, geurhinder of anderszins, zal het dier door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen desnoods verwijderd worden op kosten van zijn eigenaar. Het houden van exotische dieren is in alle gevallen verboden.

21. Het is verboden fietsen te stallen op de balkons of op de terrassen.

22. Wie de gemeenschappelijke elektriciteit in de gemene delen, in een privatieve kelder of garage, in een brandhaspelkast of waar ook aftapt resp. privé gebruikt, zonder toelating van de syndicus, wordt hiervoor de eerste keer gepenaliseerd met € 50,00 forfaitair, ongeacht de duur of de hoeveelheid.

Bij een tweede of volgende overtreding van dien aard door dezelfde persoon bedraagt de penalisatie     € 100,00 forfaitair, ongeacht de duur of de hoeveelheid en zal de syndicus namens de VME bovendien klacht indienen bij de politie resp. het gerecht wegens diefstal. Een eventuele boete van de overheid vervangt de penalisatie van de VME niet, maar komt er bovenop.

Bij verdenking van genoemd misdrijf zal de bewoner de syndicus spontaan toegang geven tot zijn kelder of garage, zonder dat hiervoor een gerechtelijk bevel nodig is. 

§ 4. Gebruik van het park

1. Het park is privatief en de toegangen zullen afgesloten worden.

2. Het park is toegankelijk voor de eigenaars/bewoners en hun bezoekers. Er wordt gevraagd om bij gebruik van het park geen overmatig lawaai te maken en om geen rommel, papiertjes, bekertjes of sigarettenpeuken achter te laten.

3. Honden kunnen uitgelaten worden in het park op voorwaarde dat ze aan de leiband gehouden worden. Er wordt uitdrukkelijk verwacht van iedere eigenaar dat deze de uitwerpselen van zijn hond verwijdert.

4. Het is verboden dieren te voederen in het park. 

§ 5. Lawaaihinder

De mede-eigenaars, hun huurders, de bedienden en andere bewoners van het gebouw zullen altijd het gebouw moeten bewonen op een burgerlijke en eerlijke wijze en ervan genieten volgens de juridische opvatting van een goede huisvader.

Zij zullen erover moeten waken, dat de rust van het gebouw op geen enkel ogenblik wordt gestoord door hun handelingen, deze der leden van hun familie, van de personen in hun dienst, van de huurders of bezoekers.

Dit reglement van interne orde bevat verschillende bepalingen i.v.m. de instandhouding van de rust in het gebouw, inzonderheid ’s nachts.

1. De eigenaars en/of gebruikers van de kavels dienen er zorg voor te dragen geen hinderlijke contact- of trilgeluiden te veroorzaken, en het plaatselijk politiereglement in acht te nemen.

2. Het gebruik van muziekinstrumenten of van radio- en televisieapparaten is toegelaten, voor zover het gebruik ervan de rust van de overige bewoners niet stoort. Ze mogen geen oorzaak van storend lawaai zijn en dit op elk ogenblik van de dag en de nacht. Het is verboden de klankkasten op minder dan 10 cm van de wanden, vloeren of zoldering te plaatsen.

3. Als in het gebouw elektrische apparaten worden gebruikt die storingen kunnen veroorzaken, zullen deze moeten worden voorzien van toestellen om deze storingen uit te schakelen of te verminderen.

In elk geval is het gebruik van deze machines verboden tijdens de avond en de nacht (d.w.z. van 22.00 u tot 7.00 u).

4. De telefoonbel steeds op het minimumvolume regelen a.u.b.

5. Het gebruik van elektrische motoren wordt toegestaan, voor zover deze, degelijk ontstoord, het normaal gebruik van radio en televisie van de andere bewoners niet hindert, en enkel als ze van huishoudelijke aard zijn of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een toegelaten activiteit in het privatief.

6. Het sluiten van deuren kan bijzonder veel lawaai teweegbrengen door het weergalmen in de ruimte van de trapzaal. Te dien einde is men gehouden deze ‘s nachts zeer voorzichtig dicht te trekken, bij voorkeur met gebruik van de sleutel.

7. Zelfs rekening houdend met de zeer goede geluidsisolatie kan er lawaaihinder ontstaan tussen boven elkaar liggende panden. Inzonderheid het lawaai van hakken op parket- en tegelvloeren, of van ravottende kinderen, kan vrij hinderlijk zijn voor de onderburen.

Er wordt op gewezen dat in vele gevallen waar lawaaihinder oorzaak is van ergernis, diegene die het lawaai veroorzaakt, zich niet bewust is van het veroorzaken van deze hinder.

Een beleefd geformuleerde opmerking van degene die de hinder ondervindt, kan in vele gevallen dan ook de beste oplossing zijn om alle ergernis weg te nemen.

Uiteraard dienen steeds zekere toleranties in acht genomen te worden, want zelfs met de beste voorzorgsmaatregelen is lawaai niet volledig te vermijden, net zomin in een appartementsgebouw als in andere woonvormen. 

§ 6. Toegang tot de privatieve kavels

1. De bewoners moeten de syndicus vrije toegang verlenen tot hun eigendom, bewoond of niet, om hem toe te laten de staat van goederen, behorend tot de mede-eigendom, te onderzoeken en hem toe te laten na te zien of de maatregelen van gemeenschappelijk belang in acht worden genomen.

2. Ook moeten zij, zonder schadevergoeding, toegang verlenen tot hun privatief, aan architecten, aannemers en uitvoerders van herstellingen en werken aan gemene goederen of privatieve delen van andere mede-eigenaars; in de mate van het mogelijke zal de syndicus de eigenaar tijdig op voorhand verwittigen.

Iedere mede-eigenaar of bewoner heeft als verplichting met de syndicus de praktische schikkingen overeen te komen aan de hand waarvan laatstgenoemde onderhavige bepalingen te allen tijde zal kunnen uitvoeren.

3. Als dergelijke maatregelen niet overeengekomen werden, en enkel in dringende gevallen, verleent iedere mede-eigenaar of bewoner de syndicus het recht, toegang tot zijn privatieve kavel te nemen met het oog op het treffen van de nodige schikkingen.

4. Als het nodig is, dient iedere mede-eigenaar, op elk ogenblik, vrije toegang tot zijn privatieve kavel te verschaffen, om de toegang tot de noodladders of -trappen mogelijk te maken. In dit opzicht zijn de terrassen en/of balkons, zelfs de privatieve, belast met een erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van alle gebruikers van het gebouw; dit om toegang te kunnen hebben tot de brandtrappen om in geval van nood, tot ontruiming van het gebouw, of tot de nodige herstellings- en onderhoudswerken, zowel aan privatieve als aan gemeenschappelijk delen, te kunnen overgaan. Het is dan ook verboden om welke voorwerpen ook op het terras te plaatsen die een hinder zouden kunnen uitmaken voor de uitoefening van dit recht van doorgang. 

§ 7. Gemene delen

De mede-eigenaars moeten gebruik maken van de gemene delen overeenkomstig de bestemming hiervan en in mate verenigbaar met het recht van hun deelgenoten.

1. Zij mogen op welke wijze ook géén hinder vormen voor het gebruik der gemene delen. Zij zullen onder andere géén fietsen, bromfietsen, kinderwagens, enz. ... mogen bergen in de gemene delen, noch er enig ander voorwerp in plaatsen, tenzij in de daartoe speciaal aangeduide zones.

2. De gemeenschappelijke delen, namelijk de lift, liftmachinekamer, hall, inkomhall en trapzaal zullen altijd moeten worden vrijgehouden. Daardoor zal er nooit om het even wat mogen worden aangehaakt of geplaatst. Dit verbod treft in het bijzonder rijwielen, kinderrijtuigen, paraplubakken, schoenkastjes, huisvuil, schoenen, enz.

3. Op de overlopen en in de gangen zal er géén enkel huishoudelijk werk mogen worden verricht, zoals het uitborstelen van tapijten, beddengoed, kledingstukken, meubelen, het poetsen van schoenen en dergelijke.

4. De daken (met uitzondering van dakterrassen) kunnen onder géén beding betreden worden door de eigenaars en/of bewoners; alleen de syndicus is daartoe gemachtigd.

Hij kan dergelijke machtiging steeds verlenen aan geregistreerde aannemers om er bepaalde onderhouds- en/of herstellingswerken uit te voeren.

5. In alle gemeenschappelijke delen geldt een algemeen rookverbod. 

6. Er zijn geen spelende kinderen toegelaten in de gemene delen waaronder de garage. (Toegevoegd na AV 13 okt. 2020).

 

§ 8. Netheid

1. Het is verboden voorwerpen door ramen of van de daken of balkons te werpen, of via deze weg tapijten, matten, tafellakens, stofdoeken, enz. ... uit te schudden.

2. Het park van Meulewater is een gemeenschappelijke plaats, waar alle bewoners van de residentie gebruik van mogen maken. Het is niet toegelaten om afval en vuil achter te laten in het park.

3. Bij het buitenlaten van huisdieren in het park bent u verplicht om de uitwerpselen van de huisdieren onmiddellijk te verwijderen. 

§ 9. Huisvuil

De gemeenschap van eigenaars heeft een contract afgesloten met een containerophaaldienst voor de regelmatige ophaling van de diverse soorten huishoudelijk afval. De bewoners worden er uitdrukkelijk op gewezen dat alles selectief dient ingezameld te worden. Onder géén beding kunnen goederen naast de container geplaatst worden. Het verzamelen van het glas in een container in het afvallokaal dient met een minimum aan geluidsoverlast plaats te vinden.

De bewoners dienen correct te sorteren en het afval in de correcte containers te deponeren.

Papier en karton moeten compact worden ingepakt voordat ze in de container worden gedeponeerd.

De bewoners dienen zich aan de huisvuilregeling te houden zoals voorgeschreven door IVAGO. Zakken die in de afvalcontainers gedeponeerd worden moeten altijd goed afgesloten zijn.

Vetten, vloeistoffen en grofvuil, alsook grote aantallen karton bij verhuizingen, dienen door de bewoner zelf in het containerpark te worden aangeboden.

De dichtstbijzijnde containerparken voor residentie Meulewater zijn;

Recyclagepark Gent – Maisstraat, 9000 Gent Recyclagepark Drongen - Koninginnelaan, 9031 Drongen Recyclagepark Gentbrugge - Jan Samijnstraat, 9050 Gent 

§ 10. Liften

1. In geval van brand mag de lift nooit gebruikt worden.

2. Het gebruik van de liften is uitsluitend voorbehouden aan de eigenaars of huurders van de appartementen en hun bezoekers. Het gebruik van de lift is verboden voor niet-vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar.

3. De <ALARM>-toets die zich in de lift(en) bevinden mag enkel gebruikt worden in geval van nood. Misbruik kan tot zware gevolgen leiden.

4. Als de in- of uittredende eigenaar/huurder de lift wenst te gebruiken voor kleine goederen (kartonnen dozen, ...) te verhuizen, zal hij steeds voorafgaandelijk én schriftelijk toelating dienen te vragen aan de syndicus. Grote stukken mogen niet met de personenlift verhuisd worden. Het gebruik van een huurlift is hier aangewezen.

Het is verboden bouwmaterialen, winkelkarren, fietsen met de personenliften van de residentie te verplaatsen, voor puntige voorwerpen of harde materialen geldt dit ook, als hun afmetingen in minstens 1 richting 1,8 meter overschrijden.

5. Indien voorafgaandelijk géén toelating werd gevraagd en de lift toch wordt gebruikt voor de in punt 4 genoemde bepalingen, zal een boete verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de aangerichte schade (bv. opnieuw afregelen van de lift ...). Voor de goede orde doet de betrokken mede-eigenaar - verhuurder er dan ook goed aan eerst contact op te nemen met de syndicus alvorens de huurwaarborg van zijn huurder die het pand verlaat vrij te geven. 

§ 11. Veiligheid

1. De bewoners zijn ertoe gehouden de deur in de hall steeds dicht te doen. Dat deze maatregel door veiligheidsoverwegingen is geïnspireerd, hoeft verder geen betoog.

2. Via de parlofoon, videofoon en elektrisch slot mag de voordeur slechts geopend worden voor personen die zich aan u bekend maken en u ook bekend zijn.

3. Eveneens is het verboden in de kasten waarin zich gemeenschappelijke apparatuur bevindt, o.a. brandhaspels, tellers, enz. persoonlijke voorwerpen te plaatsen. Dit kan slechts een onmiddellijk gebruik van genoemde toestellen verhinderen.

4. In het gebouw zal geen opslagplaats van gevaarlijk ontvlambare, ongezonde of gevaarlijke waren mogen worden ingericht.

5. Onder géén beding kan de afvoer van een huishoudelijk toestel worden aangesloten op de gemeenschappelijke nutskokers. 

§ 12. Verhuizen

Verhuizen kan wat betreft residentie Meulewaterbos en Meulewaterheide enkel langsheen de verharde promenade, en wat betreft Meulewaterpark I en Meulewaterpark II kan dit uitsluitend op de verharde betonstroken die geplaatst zijn aan de respectievelijke residenties.

Het is verboden om verhuiswagens en/of vrachtwagens of verhuisliften over de gazons te laten rijden. Uitzonderingen in specifieke gevallen zijn mogelijk mits voorafgaande vraag aan - en toelating van de syndicus.

Het is verboden verhuiswagens of verhuisliften te laten binnenrijden via het hek naast ingang nr. 16. 

§ 13. Garages, parkings & autostaanplaatsen

1. De maximaal hoogte van een voertuig bedraagt 1,95 m. Hogere voertuigen mogen geen toegang nemen tot de garage.

2.Het verkeer op de in- en uitrit van de ondergrondse en bovengrondse parking, evenals op de rij- en keerstroken en binnenkoeren, mag nooit door ongeacht welk voertuig en/of voorwerp belemmerd worden. Het zal onder meer verboden zijn een voertuig op deze gemeenschappelijke delen te stationeren, zelfs vóór de eigen parkeerplaats, behalve op die plaatsen die daartoe voorzien zijn (zwarte klinkers, specifieke witte lijnen en/of verkeersborden).

3. Voor iedere inbreuk op dit verbod, vastgesteld door de syndicus en een mede-eigenaar, of door een gerechtsdeurwaarder, of andere bevoegde officiële instantie, machtigt de algemene vergadering de syndicus om een boete aan te rekenen van 75 euro per inbreuk. De syndicus heeft bovendien het recht om de in overtreding gestelde voertuigen te laten wegslepen, op kosten van de overtreder. Voor de uitvoering van bovenstaande beschikking wordt bij onderhavige akte mandaat gegeven aan de syndicus.

Het bedrag van de schadevergoeding komt ten goede aan de gemeenschap van eigenaars. Dezelfde bepalingen zullen van toepassing zijn als het voertuig gestationeerd wordt op de autostaanplaats van een eigenaar, die om de toepassing van de bovenvermelde beschikkingen verzoekt.

4. Op het hele grondgebied, voorwerp van onderhavige basisakte, geldt een snelheidsbeperking van 10 km/uur.

5. Om veiligheidsredenen is het aan te bevelen in ondergrondse parkings steeds met ontstoken kruislicht te rijden.

6. Als de verkeerslichten voor het in – en uitrijden niet functioneel zijn, dient er steeds voorrang tot doorgang aan het uitrijdend voertuig verleend te worden.

7. Het is verplicht steeds de garagepoorten te sluiten. Het is verboden brandstof op te slaan in de privé-garages met uitzondering van de voorraadtank van het voertuig zelf. Er dient vermeden te worden de motoren te laten draaien en daarom nodeloos rook, gassen of oliën te laten ontsnappen.

8. Het is ten strengste verboden de geluidsclaxon onnodig te gebruiken. Bij nacht zal het stallen van het voertuig zodanig moeten geschieden, dat de rust in het gebouw niet verstoord wordt.

9.Alle garage-eigenaars of –gebruikers dienen bij het betreden van het gebouw via de garages, steeds alle toegangsdeuren te sluiten.

10. Het plaatsen van fietsen of bromfietsen in de gemeenschappelijke delen van de ondergrondse garage is slechts toegelaten in de daartoe speciaal aangeduide zone.

11. Voertuigen van bezoekers of andere personen die toevallig in het gebouw verblijven, kunnen onder geen beding gestald worden in de gemeenschappelijke delen.

12. Het autowassen in de ondergrondse garage is verboden.

13. Voertuigen met LPG-gasinstallatie mogen de garage niet binnenrijden.

14. Het is verboden gebruik te maken van parkeerplaatsen met specifieke bestemmingsaanduiding, aangebracht in opdracht van de VME (zoals specifieke voorbehouden parkeerplaatsen voor bezoekers van een bepaalde mede-eigenaar, of plaatsen voor gehandicapten), als men niet aan de voorwaarden voldoet.

Bij niet respecteren van deze regel is ook punt 2 uit dit hoofdstuk XIII van toepassing.

Het is de eigenaar toegelaten een nummerplaat van de eigen wagen of die van de huurder op de muur bij zijn parkeerplaats aan te brengen. Hierbij dient het standaardmodel en formaat van nummerplaten gevolgd te worden, deze moeten besteld worden via de syndicus. Voor de bevestiging van de plaat dient verplicht van siliconenlijm gebruik gemaakt te worden (geen intrusieve bevestigingstechnieken, zoals boren, toegestaan).

 

RESPECT VOOR DEZE LEEFREGELS = RESPECT VOOR DE BEWONERS

 

 

naar startpagina