Het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van Meulewater

 terug naar Het nieuwe RIO  of   naar startpagina

 REGLEMENT VAN INTERNE ORDE

Opgelet! Op de algemene vergadering van 13 oktober 2020 werden volgende punten toegevoegd:

- verbod op spelende kinderen in de ondergrondse parking

- verbod op AirBnB

 

 

INHOUDSTAFEL

 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITEENZETTING 

Artikel 1.

Het reglement van interne orde wordt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd.

Artikel 2. Tegenstelbaarheid. 

HOOFDSTUK 2: DE REGELS OVER DE WIJZE VAN BIJEENROEPING, DE WERKWIJZE EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 3.

De algemene vergadering verenigt alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van de grond en de gebouwen.

Artikel 4. Algemeen principe.

Artikel 5. Samenstelling van de algemene vergadering.

Artikel 6. Uitnodiging tot de algemene vergadering.

Artikel 7. Noodzakelijk aanwezigheidsquorum.

Artikel 8. Noodzakelijke meerderheden.

Artikel 9. Soorten algemene vergaderingen.

Artikel 10. Bevoegdheden van de algemene vergadering.

Artikel 11. Volmachten

Artikel 12. - Bureau van de vergadering - Notulen

Artikel 13. Raad van mede-eigendom.

Artikel 14. Notulen van de algemene vergaderingen. 

HOOFDSTUK 3: DE WIJZE VAN BENOEMING VAN EEN SYNDICUS, DE OMVANG VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN, DE DUUR VAN ZIJN MANDAAT EN DE NADERE REGELS VOOR DE HERNIEUWING ERVAN, DE NADERE REGELS VOOR DE EVENTUELE OPZEGGING VAN ZIJN CONTRACT, ALSOOK DE UIT HET EINDE VAN ZIJN OPDRACHT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN. 

Artikel 15. Syndicus.

Artikel 16. Aanstelling van de syndicus.

Artikel 17. - Duur van het mandaat van de syndicus - Verplichtingen bij het einde van zijn mandaat.

Artikel 18. Vergoeding van de syndicus.

Artikel 19. Syndicus-overeenkomst.

Artikel 20. Publicatie van zijn mandaat.

Artikel 21. Bevoegdheden van de syndicus.

Artikel 22. Aansprakelijkheid van de syndicus.

Artikel 23. Verhindering/in gebreke blijven van de syndicus.

Artikel 24. Ontslag van de syndicus.  

HOOFDSTUK 4: COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN. 

Artikel 25. Commissaris van de rekeningen. 

HOOFDSTUK 5: BEDRAG VAN MEDEDINGING. 

Artikel 26. 

HOOFDSTUK 6: DE JAARLIJKSE PERIODE VAN VIJFTIEN DAGEN WAARIN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS PLAATSVINDT. 

Artikel 27.

De statutaire algemene vergadering moet steeds, en éénmaal per jaar, gehouden worden tussen 1 en 15 oktober, en meer bepaald op de tweede dinsdag van oktober.

HOOFDSTUK 7: INWENDIGE ORDE.

Artikel 28. Inleiding.

Artikel 29. Inlichtingen en aanbevelingen.

Artikel 30. Reglementen - Leefregels

    § 1. Verhuring

    § 2. Vervreemding

    § 3. Esthetisch uitzicht, veiligheid en hinder

    § 4. Gebruik van het park

    § 5. Lawaaihinder

    § 6. Toegang tot de privatieve kavels

    § 7. Gemene delen

    § 8. Netheid

    § 9. Huisvuil

    § 10. Liften

    § 11. Veiligheid

    § 12. Verhuizen

    § 13. Garages, parkings & autostaanplaatsen

 

 

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITEENZETTING 

Artikel 1. Het reglement van interne orde wordt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd.

De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen wanneer de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering.

Het reglement van interne orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. 

Artikel 2. Tegenstelbaarheid.

Iedere bepaling van het reglement van interne orde kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar is.

Zij is bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zij kan worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden, voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in het register van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd: 

1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor de vestiging van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register bedoeld in paragraaf 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij aangetekende zending; de persoon die het recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving; 

2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 577-6, § 12.

Ieder die het gebouw bewoont op grond van een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van interne orde aangenomen na het verlenen van het recht, als deze hem een persoonlijk nadeel berokkent.

Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die hem ter zake wordt gedaan overeenkomstig het tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering.

  

HOOFDSTUK 2: DE REGELS OVER DE WIJZE VAN BIJEENROEPING, DE WERKWIJZE EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 3. De algemene vergadering verenigt alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van de grond en de gebouwen.

De algemene vergadering is het hoogste beraadslagend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars en is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over elke aangelegenheid die de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex betreft waarin haar leden mede-eigenaars gerechtigd zijn en over elke aangelegenheid die de belangen van haar leden mede-eigenaars betreft. 

Artikel 4. Algemeen principe.

§ 1. De algemene vergadering neemt, rekening houdend met de verhaalmogelijkheden voor de mede-eigenaars van het appartementencomplex, besluiten die:

a) binnen het kader van het doel van de vereniging niet strijdig zijn met de vigerende wetten, reglementen, decreten en andere voorschriften die betrekking hebben op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen,

b) voor zover de besluiten betrekking hebben op de in de agenda vermelde punten.

§ 2. De regelmatig genomen beslissingen binden alle mede-eigenaars en rechtverkrijgenden, met inbegrip van hen die afwezig waren of zich ertegen zouden hebben verzet. 

Artikel 5. Samenstelling van de algemene vergadering.

§ 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

De algemene vergadering van de deelvereniging van mede-eigenaars is samengesteld uit de mede-eigenaars die eigenaar zijn van een privatieve kavel in het gebouw waarop de deelvereniging van mede-eigenaars betrekking heeft.

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

§ 2. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

§ 3. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

§ 4. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

§ 5. De samenstelling van de vergadering moet telkens worden vastgesteld door een door de mede-eigenaars ondertekende “aanwezigheidslijst”, die aan het origineel verslag zal gehecht blijven. Deze aanwezigheidslijst wordt bij de aanvang van de algemene vergadering ondertekend door de aanwezige leden van de algemene vergadering en door de lasthebbers.

§ 6. De syndicus dient steeds, ook op de bijzondere algemene vergadering, uitgenodigd te worden en aanwezig te zijn.  

Artikel 6. Uitnodiging tot de algemene vergadering.

§ 1. De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

§ 2. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, en ook de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

§ 3. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn.

Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus.

§ 4. De agenda van de vergadering wordt opgemaakt door degene die uitnodigt.

Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig art. 577-6 § 3 B.W. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.

§ 5. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, een of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen om een syndicus aan te wijzen.

§ 6. Wanneer geen van beide hierna vermelde quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

§ 7. De syndicus deelt aan elke persoon die de gebouwen bewoont op grond van een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mee, om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen te formuleren. Deze mededeling moet door toedoen van de syndicus worden aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen.

Als aan de syndicus geen kennis is gegeven door de mede-eigenaar van de volledige naam en het volledige adres van de persoon die op grond van een persoonlijk of zakelijk recht de gebouwen bewoont, volstaat het voor de syndicus dat hij de mede-eigenaar oproept tot de algemene vergadering.

§ 8. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

Artikel 7. Noodzakelijk aanwezigheidsquorum.

§ 1. De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering eveneens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

§ 2. Als geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. 

Artikel 8. Noodzakelijke meerderheden.

§ 1. Eenvoudige meerderheid

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

§ 2. Bijzondere meerderheden

1) De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:

a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1;

b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4°;

c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden;

d) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;

f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid;

g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;

h) over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars Als de waarde ervan lager is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de werken, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie. Als de voornoemde redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen beschreven in paragraaf 3).

2) In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, Als daartoe beslist wordt.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.

3) Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel 577-4, § 1, tweede lid.

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste gekwalificeerde meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.

 Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die door deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.

4) Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen waarin de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen.

5) Wanneer de vereiste meerderheid, noodzakelijk voor het nemen van een bepaalde beslissing, niet kan bekomen worden, kan geen enkele beslissing ter zake genomen worden.

 Algemene bepalingen

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. 

Artikel 9. Soorten algemene vergaderingen.

§ 1. Statutaire algemene vergadering

Eenmaal per jaar moet een algemene vergadering gehouden worden.

De juiste dag binnen deze periode, het uur en de plaats van de jaarlijkse algemene vergadering zullen in de oproeping worden bepaald. Deze algemene vergadering wordt de gewone algemene vergadering, de jaarlijkse algemene vergadering, de jaarvergadering, de algemene jaarvergadering of de statutaire algemene vergadering genoemd.

§ 2. Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering komt bijeen telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, een of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen om een syndicus aan te wijzen.

Alles met dien verstande echter dat er in de maanden juli en augustus geen algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, evenmin als tijdens de schoolvakanties.

Een bijzondere algemene vergadering heeft geen betrekking op een wijziging van de statuten, terwijl een buitengewone algemene vergadering wel een wijziging van de statuten betreft.

In dringende gevallen mag een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen zonder hierbij de uitnodigingstermijn in acht te nemen.

Ook de vrederechter kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samenroepen.

§ 3. Tweede vergadering.

Dit kan een statutaire of bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn, waarbij naar aanleiding van de oorspronkelijke uitnodiging, het vereiste quorum niet werd bereikt.

§ 4. Schriftelijke algemene vergadering

De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. 

Artikel 10. Bevoegdheden van de algemene vergadering.

§ 1. De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om beslissingen te treffen over de gemeenschappelijke belangen, waarbij zij zich evenwel strikt dient te schikken naar artikel 4 hierboven.

§ 2. De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over punten die in de agenda van de oproeping zijn opgenomen. Over punten behandeld onder de rubriek “diversen” of “varia” kan niet geldig worden gestemd. Het staat de leden van de vergadering vrij van gedachten te wisselen over andere aangelegenheden, die desgewenst op de agenda van een volgende vergadering geplaatst kunnen worden.

Over punten die niet in de agenda zijn opgenomen kan enkel rechtsgeldig worden beslist wanneer alle leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer zij met eenparigheid van alle stemmen beslissen.

§ 3. Behoren onder meer tot de bevoegdheden van de algemene vergadering:

- de beschikking, het beheer, daarin begrepen de aanstelling en het ontslag van de syndicus, het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke delen; de aan de gemeenschappelijke delen of de van buiten uit zichtbare privatieve delen uit te voeren werken,

- de aanstelling en het ontslag van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen,

- het optreden in rechte, als eiser of als verweerder,

- de verkrijging van onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden,

- de wijziging van de statuten, daarin begrepen van de verdeling van aandelen in de gemeenschappelijke delen en de verdeling van de gemeenschappelijke lasten,

- de herstelling of heropbouw van het gebouw na beschadiging ervan.

De jaarlijkse algemene vergadering moet in elk geval beraadslagen en beslissen over:

- de inkomsten en de uitgaven van de vereniging van mede-eigenaars,

- het beheer door de syndicus gevoerd,

- de kwijting aan de syndicus te geven,

- de begroting voor het volgend jaar en over de provisies en voorschotten door de mede-eigenaars te storten of over te schrijven op de rekening van de vereniging van mede-eigenaars,

- de werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en de verschillende appartementsgebouwen. 

Artikel 11. Volmachten

§ 1. De volmachten moeten schriftelijk zijn en aan de voorzitter van de vergadering overhandigd worden om aan de aanwezigheidslijst gehecht te worden.

§ 2. Deze geschreven volmachten moeten dit uitdrukkelijk vermelden als zij slechts betrekking hebben op bepaalde punten van de agenda. De volmachten kunnen de aanduiding van het stemgedrag bevatten.

§ 3. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

§ 4. De vertegenwoordigers van de rechtspersonen moeten kunnen aantonen dat zij deze geldig kunnen vertegenwoordigen.

§ 5. De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. 

Artikel 12. - Bureau van de vergadering - Notulen

§ 1. De vergadering wordt voorgezeten en geleid door de voorzitter van de raad van mede-eigendom. De algemene vergadering kan echter, wanneer daartoe aanleiding bestaat, een andere voorzitter uit de aanwezige mede-eigenaars kiezen.

Wanneer niemand zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de algemene vergadering, evenals in het geval de algemene vergadering na twee stemronden geen voorzitter heeft verkozen, wordt van rechtswege voorzitter: de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootste aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en als verscheidene mede-eigenaars het grootste aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de oudste van hen in leeftijd.

De algemene vergadering moet verplicht door een mede-eigenaar worden voorgezeten.

§ 2. De voorzitter van de vergadering wordt bijgestaan door een secretaris en eventueel door een of meer door de vergadering aangeduide stemopnemers. Deze worden aangeduid door de voorzitter van de vergadering.

Derden, technische of juridische raadgevers mogen enkel op de algemene vergadering aanwezig zijn, mits zij daartoe toegelaten werden door de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid.

§ 3. De stemmingen geschieden mondeling of schriftelijk volgens beslissing van de vergadering. Iedere mede-eigenaar bezit zoveel stemmen als hij aandelen heeft in de gemeenschappelijke delen.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

In het geval de leden van de vereniging van mede-eigenaars met eenparigheid schriftelijk beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, stelt de syndicus daarvan eveneens de notulen op. 

Artikel 13. Raad van mede-eigendom.

§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2. In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.

§ 2. In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is als omschreven in paragraaf 1.

§ 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennisnemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris over de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.  

Artikel 14. Notulen van de algemene vergaderingen.

§ 1. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen, waarvan een afschrift of kopie door de syndicus aan iedere mede-eigenaar wordt overgemaakt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering.

Het origineel exemplaar wordt door de syndicus gearchiveerd, samen met de uitnodiging, de aanwezigheidslijst en de volmachten. Wanneer de notulen door een notaris of gerechtsdeurwaarder opgesteld worden, bewaart de syndicus een afschrift of een kopie daarvan.

§ 2. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval op grond van artikel 577-6, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.

Dit register kan bij de syndicus zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. De syndicus dient aan iedere belanghebbende die hem daarom schriftelijk verzoekt een afschrift te bezorgen van de beslissingen van de algemene vergadering, en dit desgevallend tegen een vergoeding die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

HOOFDSTUK 3: DE WIJZE VAN BENOEMING VAN EEN SYNDICUS, DE OMVANG VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN, DE DUUR VAN ZIJN MANDAAT EN DE NADERE REGELS VOOR DE HERNIEUWING ERVAN, DE NADERE REGELS VOOR DE EVENTUELE OPZEGGING VAN ZIJN CONTRACT, ALSOOK DE UIT HET EINDE VAN ZIJN OPDRACHT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN. 

Artikel 15. Syndicus.

Het dagelijks bestuur van het appartementencomplex en van de vereniging van mede-eigenaars wordt verplicht opgedragen aan een syndicus, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mede-eigenaar of niet. 

Artikel 16. Aanstelling van de syndicus.

§ 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van interne orde aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

Over de benoeming van de syndicus wordt beslist door de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§ 2. De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

§ 3. Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een syndicus niet tegelijkertijd lid van de raad van mede-eigendom of commissaris van de rekeningen zijn. 

Artikel 17. - Duur van het mandaat van de syndicus - Verplichtingen bij het einde van zijn mandaat.

§ 1. Bij zijn aanstelling door de algemene vergadering zal de duur van zijn mandaat bepaald worden.

§ 2. Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.

§ 3. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

§ 4. Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is. 

Artikel 18. Vergoeding van de syndicus.

De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de syndicus. 

Artikel 19. Syndicus-overeenkomst.

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, onder voorbehoud van beslissing van de algemene vergadering.

Deze overeenkomst dient ondertekend te worden door de syndicus en de lasthebber(s) aangesteld door de algemene vergadering die over de benoeming van de syndicus heeft beslist. Zij kan echter ook ondertekend worden door alle mede-eigenaars.

De aanstelling, de duur van de opdracht en de vergoeding van de syndicus zullen, samen met de overnemingsmodaliteiten, de nodige volmachten, de déchargebepalingen, de verlenging- en ontslagregels het voorwerp uitmaken van deze geschreven overeenkomst tussen partijen. 

Artikel 20. Publicatie van zijn mandaat.

Een uittreksel uit de akte met betrekking tot de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of wanneer het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, en ook haar ondernemingsnummer als de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd.

De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus. 

Artikel 21. Bevoegdheden van de syndicus.

De syndicus heeft onder meer als opdracht:

1. de algemene vergadering bijeen te roepen tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde periode, wanneer één of meer mede-eigenaars die minstens een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex bezitten het vragen, en op eigen initiatief van de syndicus telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen;

2. het opstellen van de notulen van de beslissingen die worden genomen door de algemene vergadering, het opnemen van de beslissingen van de algemene vergadering in het daartoe bestemd register en dit ter inzage van iedere belanghebbende te laten, het meedelen van de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars;

3. de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

4. de kennisgeving aan de andere mede-eigenaars van de rechtsvorderingen die een mede-eigenaar alleen heeft ingesteld of gaat instellen betreffende zijn kavel, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht door die mede-eigenaar;

5. aan elke persoon, die het gebouw bewoont op grond van een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.;

6. alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

7. te waken over de rust en de orde in de gebouwen, over het behoorlijk onderhoud van de gemeenschappelijke delen ervan;

8. het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren overeenkomstig artikel 577-5, § 3;

9. aan elke mede-eigenaar zijn periodieke afrekening voor te leggen en de afrekening van de uittredende mede-eigenaar op te maken bij eigendomsoverdracht van een kavel;

10. de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.;

11. namens de vereniging van mede-eigenaars contracten af te sluiten, volgens de onderrichtingen hem door de algemene vergadering gegeven, voor verzekeringen zoals bepaald in deze statuten, levering van nutsvoorzieningen, onderhoud van de lift en andere gemeenschappelijke toestellen of installaties, aanwerving of ontslag van onderhoudspersoneel;

12. de algemene vergadering van mede-eigenaars te wijzen op de noodzaak, wanneer deze bestaat, de toestand van de gebouwen of van de gemeenschappelijke delen, de wijze van gebruik, onderhoud of aanwending ervan, omwille van dwingende overheidsvoorschriften, aan te passen, of de statuten in overeenstemming daarmee te brengen;

13. de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;

14. in het algemeen alle opdrachten uit te voeren hem door de wet, de statuten of door de algemene vergadering toevertrouwd;

15. indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

16. een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

17. het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of door de algemene vergadering;

18. desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;

19. ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek;

20. aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;

21. de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;

22. de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

23. de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;

24. de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus de vraag over de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering.;

25. de onmiddellijke kennisgeving aan de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering van de rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld;

26. de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars, als de algemene vergadering nalaat één of meer vereffenaars aan te wijzen.

Daarnaast heeft de syndicus de opdrachten, taken en bevoegdheden elders bepaald in de statuten van het appartementencomplex.

De syndicus als orgaan van de vereniging, wordt door deze statuten de bevoegdheden verleend nodig voor de uitvoering van zijn opdrachten zoals hoger omschreven.

De syndicus die handelt binnen de perken van zijn opdracht verbindt door zijn optreden alle mede-eigenaars en handelt in naam van de vereniging van mede-eigenaars. 

Artikel 22. Aansprakelijkheid van de syndicus.

§ 1. De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

§ 2. De syndicus dient een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, en te allen tijde het bewijs voor te leggen van die verzekering en van de betaling van de vervallen premies.

In geval van een mandaat om niet wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars. 

Artikel 23. Verhindering/in gebreke blijven van de syndicus.

Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.

De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen. 

Artikel 24. Ontslag van de syndicus.

De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij kan hem eveneens, als zij dit wenselijk acht, een voorlopig syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus ontslaan bij vonnis. 

 

HOOFDSTUK 4: COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN. 

Artikel 25. Commissaris van de rekeningen.

§ 1. Aanwijzing van een commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college over commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn. Het mandaat van de commissaris van de rekeningen omvat de controle op de facturen, bankuittreksels, de afrekening en de balans.

De beslissing over de benoeming wordt genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De commissaris van de rekeningen moet geen mede-eigenaar zijn. De syndicus kan niet benoemd worden als commissaris van de rekeningen.

§ 2. Opdracht en bevoegdheden

De commissaris van de rekeningen heeft als opdracht de controle op de financiële toestand en de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars.

Daartoe kan de commissaris van de rekeningen, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennisnemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of die betrekking hebben op de mede-eigendom. De commissaris van de rekeningen kan van de syndicus vorderen dat de syndicus zich bij derden het schriftelijk bewijs verschaft van de schulden of de tegoeden van de vereniging van mede-eigenaars. De commissaris van de rekeningen mag van de syndicus verder alle inlichtingen en ophelderingen vorderen die hij voor de uitoefening van zijn opdracht nuttig acht.

§ 3. Duur van het mandaat

De commissaris van de rekeningen wordt jaarlijks door de algemene vergadering aangewezen. Zijn mandaat loopt tot en met de jaarlijkse algemene vergadering die volgt op zijn benoeming.

Zijn mandaat neemt van rechtswege een einde nadat de jaarlijkse algemene vergadering is gehouden.

Het mandaat van de commissaris van de rekeningen kan wel jaarlijks worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan de commissaris van de rekeningen enkel ontslaan om ernstige redenen.

De commissaris van de rekeningen mag op elk ogenblik ontslag nemen, doch enkel om ernstige redenen.

§ 4. Bezoldiging

Het mandaat van commissaris van de rekeningen zal worden uitgeoefend mits een vaste bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering bij de aanvang van zijn mandaat, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

§ 5. Aansprakelijkheid

De commissaris van de rekeningen kan aansprakelijk worden gesteld indien schade wordt veroorzaakt door fouten die hij heeft gemaakt bij de uitvoering van zijn opdracht.

§ 6. Rol op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars

De commissaris van de rekeningen mag elke algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars bijwonen en daarop het woord nemen.

De commissaris van de rekeningen brengt op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars verslag uit over de uitvoering van zijn opdracht. De commissaris van de rekeningen brengt op de jaarlijkse algemene vergadering in het bijzonder verslag uit over de balans die door de syndicus ter afsluiting van het boekjaar wordt opgemaakt, na de balans samen met de rechtvaardigende stukken aan een algemene controle te hebben onderworpen.

De algemene vergadering beslist over het al dan niet verlenen van kwijting aan de commissaris van de rekeningen over de uitoefening van zijn opdracht, met volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

  

HOOFDSTUK 5: BEDRAG VAN MEDEDINGING. 

Artikel 26.

Het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden, werd door de algemene vergadering van 31 mei 2016 bepaald op een bedrag van € 2.500,00.

 

HOOFDSTUK 6: DE JAARLIJKSE PERIODE VAN VIJFTIEN DAGEN WAARIN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS PLAATSVINDT.

Artikel 27. De statutaire algemene vergadering moet steeds, en éénmaal per jaar, gehouden worden tussen 1 en 15 oktober, en meer bepaald op de tweede dinsdag van oktober. 

 

HOOFDSTUK 7: INWENDIGE ORDE. 

Artikel 28. Inleiding.

Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van een residentieel gebouw en het leven binnen een gemeenschap vragen enkele duidelijke afspraken en regels, opdat enerzijds op die wijze respect kan betoond worden voor eenieders wooncomfort, en anderzijds het esthetisch geheel wordt gevrijwaard van individuele ingrepen, waardoor afbreuk zou gedaan worden aan de huur- en investeringswaarde van het gebouw.

Daarnaast bevat het reglement ook nuttige inlichtingen over het gebouw en het functioneren van de beheervoering. Voor nieuwe bewoners kunnen zij een hulp zijn; voor de anderen helpen zij een en ander te memoriseren.

Voor alles wat niet voorzien is in huidig reglement van interne orde, wordt verwezen naar de statuten.

 

Artikel 29. Inlichtingen en aanbevelingen.

Het administratief, financieel en technisch beheer van het gebouw werd door de algemene vergadering der mede-eigenaars toevertrouwd aan: SYNDICUS.GENT bvba, Kortrijksesteenweg 253 te 9000 GENT, telefoon +32 (0)9 375 27 94 - Fax +32 (0)9 270 32 77 e-mail info@syndicus.gent, noodnummer 0495 41 69 33 ENKEL voor dringende noodgevallen buiten de kantooruren.

Bij eventuele storingen, defecten of opmerkingen, moet men onmiddellijk de syndicus op de hoogte brengen, zodat het nodige kan gedaan worden.

Geen enkele mede-eigenaar of bewoner mag in naam van de gemeenschap opdrachten geven. Van een persoonlijke ingreep, alleen wegens hoogdringendheid, moet de syndicus ten spoedigste op de hoogte gebracht worden.

De facturen die voortvloeien uit opdrachten die niet door de syndicus gegeven werden namens en ten laste van de gemeenschap, kunnen voor betaling geweigerd worden. In voorkomend geval zal de opdrachtgever de rekeningen zelf moeten betalen.

Alle opmerkingen over het gedrag, de vlijt of het werk van het door de syndicus aangestelde personeel worden uitsluitend aan de syndicus overgemaakt. Deze mensen hebben de formele opdracht geen instructies op te volgen van eigenaars of bewoners.

Om alle misverstanden en misbruiken te vermijden, ontvangen zij dan ook enkel opdrachten vanwege de syndicus of een daartoe door de syndicus aangesteld persoon. 

 

Artikel 30. Reglementen - Leefregels

De eigenaars hebben het gebruik en genot van hun respectievelijke loten binnen de perken vastgesteld door huidig reglement van interne orde, de statuten en de wetgeving ter zake.

§ 1. Verhuring

Als de eigenaar zijn privatief VERHUURT, dient hij met volgende punten rekening te houden:

1. De loten mogen slechts in huur worden gegeven aan eerbare en gegoede personen.

2. De verhuring van delen van loten is verboden. De ondergrondse autostaanplaatsen mogen verhuurd worden aan iedereen.

3. De huurcontracten moeten de huurders verplichten zich te houden aan de statuten, huidig reglement van interne orde, en aan de beslissingen genomen door de algemene vergadering. Een kopie van het reglement van interne orde moet aan de huurovereenkomst gehecht worden.

4. De eigenaars zijn verplicht mededeling te doen aan de syndicus van afgesloten huurovereenkomsten van hun loten, met mededeling van de contactgegevens van de huurder, binnen de 30 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst.

5. De eigenaars zijn verplicht het reglement van interne orde te bezorgen aan de huurders en hen op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan huidig reglement, alsook van de voorschriften en beslissingen van de algemene vergadering die hen zouden kunnen aanbelangen.

6. Ingeval van niet-inachtneming van het reglement van interne orde van het appartementsgebouw door de huurder, kan de eigenaar desgevallend gerechtelijk kunnen verplicht worden de huurovereenkomst te verbreken, alle kosten lastens de huurder.

7. De mede-eigenaars, hun rechthebbenden en de bewoners moeten voldoen aan alle lasten en reglementen van de gemeente, van politie en van alle andere bevoegde diensten.

8. In overeenstemming met de bepalingen in de statuten (Bestemming privatieve kavels artikel 12) en overeenkomstig de beslissing in de algemene vergadering van 11 oktober 2018 is het verboden een appartement op systematische, commerciële of professionele wijze te verhuren voor korte termijn. Onder korte termijn wordt verstaan: voor een periode van minder dan of gelijk aan 6 maanden. Op occasionele basis kan dit wel worden gedoogd, maar onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van mede-eigendom en/of de algemene vergadering.

 

9. Er is een uitdrukkelijk verbod tot het houden van een Airbnb. Toegevoegd op AV van 13 okt. 2020.

§ 2. Vervreemding

In geval van vervreemding, verbinden de verkopers zich, aan de kopers de verplichtingen in deze basisakte opgenomen, op te leggen en hen het afschrift of een kopij van de basisakte en het huidig reglement van interne orde te overhandigen.

§ 3. Esthetisch uitzicht, veiligheid en hinder

1. Zonder het akkoord van de algemene vergadering is het de eigenaars verboden wijzigingen aan te brengen aan de privatieve elementen die zichtbaar zijn van buitenaf, zelfs als dit privatieve delen betreft, zoals vensters, zonneblinden, rolluiken, terrasafsluiting, enz., evenals alle buitenverfwerk.

2. De vensters mogen uitsluitend afgeschermd worden met gordijnen (glasgordijnen, reepgordijnen (american stores) of vouwgordijnen) wit/ecru/doorschijnend van kleur én (bij voorkeur) de gehele hoogte en breedte van de vensters bestrijkend. Overgordijnen zijn toegelaten doch ook daar dient de zijde, zichtbaar vanop de straat, wit of ecru te zijn.

3. Vliegenramen zijn toegestaan voor zover het kader hetzelfde RAL-kleur heeft als het buitenschrijnwerk.

4. (Voorzet)rolluiken en zonnescreens zijn niet toegestaan.

5. Zonneluifels zijn toegestaan op voorwaarde dat:

• de kast dient hetzelfde RAL-kleur te hebben als de ramen;

• het doek dient een egaal uitzicht (géén opvallende kleur of strepen), zelfde kleur als de stenen;

• de eerst geplaatste zonneluifel zal gelden als model én standaard voor alle toekomstig te plaatsen zonneluifels;

• de zonneluifels dienen geplaatst te worden door een erkende aannemer volgens de regels van de kunst en na schriftelijk akkoord van de architect van het gebouw;

• elke aanvraag tot plaatsing voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het kantoor van de syndicus/raad van mede-eigendom.

6. Radio- of paraboolantennes of eender welke installatie van dien aard zijn onder géén beding (niet op het dak, de gevels, terrassen, enz.) toegelaten.

7. Installaties voor airconditioning, of toestellen voor omzetting van zonne- en/of windenergie zijn niet toegestaan, in het bijzonder niet met een buitenunit op de terrassen of aan de gevel van het gebouw.

8. Met betrekking tot publiciteit over verkoop en/of verhuur van een privatief:

• op de ramen van het privatief aanplakbrieven (onder de vorm van ‘kleefaffiches’) mogen bevestigd worden. Ook mogen driehoekige publiciteitsborden over verkoop en verhuur op de ramen (dus niet op de gevel!) van het privatief bevestigd worden;

• op de gemeenschappelijke inkomdeur en in de gemeenschappelijke inkomhal of trappenhallen mag wel publiciteit gevoerd worden op voorwaarde dat het formaat niet groter is dan een A4 blad.

• Elke affiche of publiciteitsbord zal, binnen de 8 dagen na het ondertekenen van de huurovereenkomst en/of het verkoopcompromis, moeten worden verwijderd. Als dit niet gebeurt, zal de verwijdering gebeuren in opdracht van de syndicus, op kosten van de in gebreke gebleven eigenaar of verhuurder of verkoper.

9. Het is verboden voor de commerciële zaken om publiciteit aan te brengen op de ramen aan de achterkant (kant van het park) van de residentie.

10. Het is niet toegelaten om bloembakken te hangen aan de borstweringen van de balkons.

11. Op de eerste verdieping van Meulewaterbos (groendak) mag geen beplanting aangebracht worden anders dan deze die origineel werd voorzien.

12. Op de terrassen mag niets geplaatst worden dat op enigerlei wijze de standing van het gebouw zou storen, geuren verspreidt of andere bewoners op enige andere wijze zou hinderen. Het is uitdrukkelijk verboden om vaste of verplaatsbare constructies, die zichtbaar zijn, te plaatsen. Dit geldt niet voor het gebruikelijke terrasmeubilair. Het is bijgevolg verboden op de terrassen bergingen, kasten, afvalcontainers, vuilzakken of schotelantennes te plaatsen. Deze opsomming is niet limitatief. Iedere bewoner is vrij het gebruikelijk tuinmeubilair, inclusief parasol(s), te kiezen van een neutrale kleur.

13. Het is verboden linnengoed of wasgoed voor droogdoeleinden op te hangen aan de gevels, op de balkons of op de terrassen.

14. De bewoners zullen aan de vensters en op de balkons en terrassen geen kentekens noch reclameborden, eetkastjes, linnengoed, was, vuilniszakken, los huis- of grofvuil of andere voorwerpen mogen plaatsen, die enige afbreuk zouden kunnen doen aan het uitzicht of de esthetiek van het gebouw, of die de standing van het gebouw zou storen, geuren zou verspreiden, of de bewoners op enigerlei andere wijze zou kunnen storen.

15. Barbecuevuren (kolen, gas, elektriciteit, ...) zijn onder geen enkel beding toegestaan.

16. Er zal géén enkele lichtreclame of publiciteit (andere dan in supra vermelde te koop/te huur) geduld worden aan de gevels, noch aan de ramen van het gebouw.

17. De appartementen zullen in principe moeten dienen tot bewoning; eventueel wordt de aanwending ervan als uitbating van een vrij beroep op de gelijkvloerse appartementen toegestaan.

18. Naamplaatjes zijn enkel toegestaan op de brievenbus, op de belinstallatie, in de inkomhal bij de belinstallatie, in de lift, op de deuren van bergingen en aan de autostaanplaats. Ze mogen enkel vermelden: naam, voornaam, evt. beroep De uitbaters van een vrij beroep/bedrijf zijn gemachtigd een luxeplaat in de inkomhal aan te brengen.

19. Alle inkomdeuren van appartementen en bergingen zijn verplicht langs de kant van de gemeenschappelijke ruimte in dezelfde neutrale kleur zoals in het begin bepaald door de promotor geschilderd te worden. Langs de privatieve zijde is de eigenaar hier volledig vrij in.

20. Kleine huisdieren worden gedoogd in het gebouw, voor zover dit geen burenhinder veroorzaakt. Bij aanhoudende storing door lawaai, geurhinder of anderszins, zal het dier door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen desnoods verwijderd worden op kosten van zijn eigenaar. Het houden van exotische dieren is in alle gevallen verboden.

21. Het is verboden fietsen te stallen op de balkons of op de terrassen.

22. Wie de gemeenschappelijke elektriciteit in de gemene delen, in een privatieve kelder of garage, in een brandhaspelkast of waar ook aftapt resp. privé gebruikt, zonder toelating van de syndicus, wordt hiervoor de eerste keer gepenaliseerd met € 50,00 forfaitair, ongeacht de duur of de hoeveelheid.

Bij een tweede of volgende overtreding van dien aard door dezelfde persoon bedraagt de penalisatie     € 100,00 forfaitair, ongeacht de duur of de hoeveelheid en zal de syndicus namens de VME bovendien klacht indienen bij de politie resp. het gerecht wegens diefstal. Een eventuele boete van de overheid vervangt de penalisatie van de VME niet, maar komt er bovenop.

Bij verdenking van genoemd misdrijf zal de bewoner de syndicus spontaan toegang geven tot zijn kelder of garage, zonder dat hiervoor een gerechtelijk bevel nodig is.

§ 4. Gebruik van het park

1. Het park is privatief en de toegangen zullen afgesloten worden.

2. Het park is toegankelijk voor de eigenaars/bewoners en hun bezoekers. Er wordt gevraagd om bij gebruik van het park geen overmatig lawaai te maken en om geen rommel, papiertjes, bekertjes of sigarettenpeuken achter te laten.

3. Honden kunnen uitgelaten worden in het park op voorwaarde dat ze aan de leiband gehouden worden. Er wordt uitdrukkelijk verwacht van iedere eigenaar dat deze de uitwerpselen van zijn hond verwijdert.

4. Het is verboden dieren te voederen in het park.

§ 5. Lawaaihinder

De mede-eigenaars, hun huurders, de bedienden en andere bewoners van het gebouw zullen altijd het gebouw moeten bewonen op een burgerlijke en eerlijke wijze en ervan genieten volgens de juridische opvatting van een goede huisvader.

Zij zullen erover moeten waken, dat de rust van het gebouw op geen enkel ogenblik wordt gestoord door hun handelingen, deze der leden van hun familie, van de personen in hun dienst, van de huurders of bezoekers.

Dit reglement van interne orde bevat verschillende bepalingen i.v.m. de instandhouding van de rust in het gebouw, inzonderheid ’s nachts.

1. De eigenaars en/of gebruikers van de kavels dienen er zorg voor te dragen geen hinderlijke contact- of trilgeluiden te veroorzaken, en het plaatselijk politiereglement in acht te nemen.

2. Het gebruik van muziekinstrumenten of van radio- en televisieapparaten is toegelaten, voor zover het gebruik ervan de rust van de overige bewoners niet stoort. Ze mogen geen oorzaak van storend lawaai zijn en dit op elk ogenblik van de dag en de nacht. Het is verboden de klankkasten op minder dan 10 cm van de wanden, vloeren of zoldering te plaatsen.

3. Als in het gebouw elektrische apparaten worden gebruikt die storingen kunnen veroorzaken, zullen deze moeten worden voorzien van toestellen om deze storingen uit te schakelen of te verminderen.

In elk geval is het gebruik van deze machines verboden tijdens de avond en de nacht (d.w.z. van 22.00 u tot 7.00 u).

4. De telefoonbel steeds op het minimumvolume regelen a.u.b.

5. Het gebruik van elektrische motoren wordt toegestaan, voor zover deze, degelijk ontstoord, het normaal gebruik van radio en televisie van de andere bewoners niet hindert, en enkel als ze van huishoudelijke aard zijn of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een toegelaten activiteit in het privatief.

6. Het sluiten van deuren kan bijzonder veel lawaai teweegbrengen door het weergalmen in de ruimte van de trapzaal. Te dien einde is men gehouden deze ‘s nachts zeer voorzichtig dicht te trekken, bij voorkeur met gebruik van de sleutel.

7. Zelfs rekening houdend met de zeer goede geluidsisolatie kan er lawaaihinder ontstaan tussen boven elkaar liggende panden. Inzonderheid het lawaai van hakken op parket- en tegelvloeren, of van ravottende kinderen, kan vrij hinderlijk zijn voor de onderburen.

Er wordt op gewezen dat in vele gevallen waar lawaaihinder oorzaak is van ergernis, diegene die het lawaai veroorzaakt, zich niet bewust is van het veroorzaken van deze hinder.

Een beleefd geformuleerde opmerking van degene die de hinder ondervindt, kan in vele gevallen dan ook de beste oplossing zijn om alle ergernis weg te nemen.

Uiteraard dienen steeds zekere toleranties in acht genomen te worden, want zelfs met de beste voorzorgsmaatregelen is lawaai niet volledig te vermijden, net zomin in een appartementsgebouw als in andere woonvormen.

§ 6. Toegang tot de privatieve kavels

1. De bewoners moeten de syndicus vrije toegang verlenen tot hun eigendom, bewoond of niet, om hem toe te laten de staat van goederen, behorend tot de mede-eigendom, te onderzoeken en hem toe te laten na te zien of de maatregelen van gemeenschappelijk belang in acht worden genomen.

2. Ook moeten zij, zonder schadevergoeding, toegang verlenen tot hun privatief, aan architecten, aannemers en uitvoerders van herstellingen en werken aan gemene goederen of privatieve delen van andere mede-eigenaars; in de mate van het mogelijke zal de syndicus de eigenaar tijdig op voorhand verwittigen.

Iedere mede-eigenaar of bewoner heeft als verplichting met de syndicus de praktische schikkingen overeen te komen aan de hand waarvan laatstgenoemde onderhavige bepalingen te allen tijde zal kunnen uitvoeren.

3. Als dergelijke maatregelen niet overeengekomen werden, en enkel in dringende gevallen, verleent iedere mede-eigenaar of bewoner de syndicus het recht, toegang tot zijn privatieve kavel te nemen met het oog op het treffen van de nodige schikkingen.

4. Als het nodig is, dient iedere mede-eigenaar, op elk ogenblik, vrije toegang tot zijn privatieve kavel te verschaffen, om de toegang tot de noodladders of -trappen mogelijk te maken. In dit opzicht zijn de terrassen en/of balkons, zelfs de privatieve, belast met een erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van alle gebruikers van het gebouw; dit om toegang te kunnen hebben tot de brandtrappen om in geval van nood, tot ontruiming van het gebouw, of tot de nodige herstellings- en onderhoudswerken, zowel aan privatieve als aan gemeenschappelijk delen, te kunnen overgaan. Het is dan ook verboden om welke voorwerpen ook op het terras te plaatsen die een hinder zouden kunnen uitmaken voor de uitoefening van dit recht van doorgang.

§ 7. Gemene delen

De mede-eigenaars moeten gebruik maken van de gemene delen overeenkomstig de bestemming hiervan en in mate verenigbaar met het recht van hun deelgenoten.

1. Zij mogen op welke wijze ook géén hinder vormen voor het gebruik der gemene delen. Zij zullen onder andere géén fietsen, bromfietsen, kinderwagens, enz. ... mogen bergen in de gemene delen, noch er enig ander voorwerp in plaatsen, tenzij in de daartoe speciaal aangeduide zones.

2. De gemeenschappelijke delen, namelijk de lift, liftmachinekamer, hall, inkomhall en trapzaal zullen altijd moeten worden vrijgehouden. Daardoor zal er nooit om het even wat mogen worden aangehaakt of geplaatst. Dit verbod treft in het bijzonder rijwielen, kinderrijtuigen, paraplubakken, schoenkastjes, huisvuil, schoenen, enz.

3. Op de overlopen en in de gangen zal er géén enkel huishoudelijk werk mogen worden verricht, zoals het uitborstelen van tapijten, beddengoed, kledingstukken, meubelen, het poetsen van schoenen en dergelijke.

4. De daken (met uitzondering van dakterrassen) kunnen onder géén beding betreden worden door de eigenaars en/of bewoners; alleen de syndicus is daartoe gemachtigd.

Hij kan dergelijke machtiging steeds verlenen aan geregistreerde aannemers om er bepaalde onderhouds- en/of herstellingswerken uit te voeren.

5. In alle gemeenschappelijke delen geldt een algemeen rookverbod.

6. Er zijn geen spelende kinderen toegelaten in de gemene delen waaronder de garage (toegevoegd op AV van 13 okt. 2020).

§ 8. Netheid

1. Het is verboden voorwerpen door ramen of van de daken of balkons te werpen, of via deze weg tapijten, matten, tafellakens, stofdoeken, enz. ... uit te schudden.

2. Het park van Meulewater is een gemeenschappelijke plaats, waar alle bewoners van de residentie gebruik van mogen maken. Het is niet toegelaten om afval en vuil achter te laten in het park.

3. Bij het buitenlaten van huisdieren in het park bent u verplicht om de uitwerpselen van de huisdieren onmiddellijk te verwijderen.  

§ 9. Huisvuil

De gemeenschap van eigenaars heeft een contract afgesloten met een containerophaaldienst voor de regelmatige ophaling van de diverse soorten huishoudelijk afval. De bewoners worden er uitdrukkelijk op gewezen dat alles selectief dient ingezameld te worden. Onder géén beding kunnen goederen naast de container geplaatst worden. Het verzamelen van het glas in een container in het afvallokaal dient met een minimum aan geluidsoverlast plaats te vinden.

De bewoners dienen correct te sorteren en het afval in de correcte containers te deponeren.

Papier en karton moeten compact worden ingepakt voordat ze in de container worden gedeponeerd.

De bewoners dienen zich aan de huisvuilregeling te houden zoals voorgeschreven door IVAGO. Zakken die in de afvalcontainers gedeponeerd worden moeten altijd goed afgesloten zijn.

Vetten, vloeistoffen en grofvuil, alsook grote aantallen karton bij verhuizingen, dienen door de bewoner zelf in het containerpark te worden aangeboden.

De dichtstbijzijnde containerparken voor residentie Meulewater zijn;

Recyclagepark Gent – Maisstraat, 9000 Gent Recyclagepark Drongen - Koninginnelaan, 9031 Drongen Recyclagepark Gentbrugge - Jan Samijnstraat, 9050 Gent

§ 10. Liften

1. In geval van brand mag de lift nooit gebruikt worden.

2. Het gebruik van de liften is uitsluitend voorbehouden aan de eigenaars of huurders van de appartementen en hun bezoekers. Het gebruik van de lift is verboden voor niet-vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar.

3. De <ALARM>-toets die zich in de lift(en) bevinden mag enkel gebruikt worden in geval van nood. Misbruik kan tot zware gevolgen leiden.

4. Als de in- of uittredende eigenaar/huurder de lift wenst te gebruiken voor kleine goederen (kartonnen dozen, ...) te verhuizen, zal hij steeds voorafgaandelijk én schriftelijk toelating dienen te vragen aan de syndicus. Grote stukken mogen niet met de personenlift verhuisd worden. Het gebruik van een huurlift is hier aangewezen.

Het is verboden bouwmaterialen, winkelkarren, fietsen met de personenliften van de residentie te verplaatsen, voor puntige voorwerpen of harde materialen geldt dit ook, als hun afmetingen in minstens 1 richting 1,8 meter overschrijden.

5. Indien voorafgaandelijk géén toelating werd gevraagd en de lift toch wordt gebruikt voor de in punt 4 genoemde bepalingen, zal een boete verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de aangerichte schade (bv. opnieuw afregelen van de lift ...). Voor de goede orde doet de betrokken mede-eigenaar - verhuurder er dan ook goed aan eerst contact op te nemen met de syndicus alvorens de huurwaarborg van zijn huurder die het pand verlaat vrij te geven.

§ 11. Veiligheid

1. De bewoners zijn ertoe gehouden de deur in de hall steeds dicht te doen. Dat deze maatregel door veiligheidsoverwegingen is geïnspireerd, hoeft verder geen betoog.

2. Via de parlofoon, videofoon en elektrisch slot mag de voordeur slechts geopend worden voor personen die zich aan u bekend maken en u ook bekend zijn.

3. Eveneens is het verboden in de kasten waarin zich gemeenschappelijke apparatuur bevindt, o.a. brandhaspels, tellers, enz. persoonlijke voorwerpen te plaatsen. Dit kan slechts een onmiddellijk gebruik van genoemde toestellen verhinderen.

4. In het gebouw zal geen opslagplaats van gevaarlijk ontvlambare, ongezonde of gevaarlijke waren mogen worden ingericht.

5. Onder géén beding kan de afvoer van een huishoudelijk toestel worden aangesloten op de gemeenschappelijke nutskokers.

§ 12. Verhuizen

Verhuizen kan wat betreft residentie Meulewaterbos en Meulewaterheide enkel langsheen de verharde promenade, en wat betreft Meulewaterpark I en Meulewaterpark II kan dit uitsluitend op de verharde betonstroken die geplaatst zijn aan de respectievelijke residenties.

Het is verboden om verhuiswagens en/of vrachtwagens of verhuisliften over de gazons te laten rijden. Uitzonderingen in specifieke gevallen zijn mogelijk mits voorafgaande vraag aan - en toelating van de syndicus.

Het is verboden verhuiswagens of verhuisliften te laten binnenrijden via het hek naast ingang nr. 16.

§ 13. Garages, parkings & autostaanplaatsen

1. De maximaal hoogte van een voertuig bedraagt 1,95 m. Hogere voertuigen mogen geen toegang nemen tot de garage.

2.Het verkeer op de in- en uitrit van de ondergrondse en bovengrondse parking, evenals op de rij- en keerstroken en binnenkoeren, mag nooit door ongeacht welk voertuig en/of voorwerp belemmerd worden. Het zal onder meer verboden zijn een voertuig op deze gemeenschappelijke delen te stationeren, zelfs vóór de eigen parkeerplaats, behalve op die plaatsen die daartoe voorzien zijn (zwarte klinkers, specifieke witte lijnen en/of verkeersborden).

3. Voor iedere inbreuk op dit verbod, vastgesteld door de syndicus en een mede-eigenaar, of door een gerechtsdeurwaarder, of andere bevoegde officiële instantie, machtigt de algemene vergadering de syndicus om een boete aan te rekenen van 75 euro per inbreuk. De syndicus heeft bovendien het recht om de in overtreding gestelde voertuigen te laten wegslepen, op kosten van de overtreder. Voor de uitvoering van bovenstaande beschikking wordt bij onderhavige akte mandaat gegeven aan de syndicus.

Het bedrag van de schadevergoeding komt ten goede aan de gemeenschap van eigenaars. Dezelfde bepalingen zullen van toepassing zijn als het voertuig gestationeerd wordt op de autostaanplaats van een eigenaar, die om de toepassing van de bovenvermelde beschikkingen verzoekt.

4. Op het hele grondgebied, voorwerp van onderhavige basisakte, geldt een snelheidsbeperking van 10 km/uur.

5. Om veiligheidsredenen is het aan te bevelen in ondergrondse parkings steeds met ontstoken kruislicht te rijden.

6. Als de verkeerslichten voor het in – en uitrijden niet functioneel zijn, dient er steeds voorrang tot doorgang aan het uitrijdend voertuig verleend te worden.

7. Het is verplicht steeds de garagepoorten te sluiten. Het is verboden brandstof op te slaan in de privé-garages met uitzondering van de voorraadtank van het voertuig zelf. Er dient vermeden te worden de motoren te laten draaien en daarom nodeloos rook, gassen of oliën te laten ontsnappen.

8. Het is ten strengste verboden de geluidsclaxon onnodig te gebruiken. Bij nacht zal het stallen van het voertuig zodanig moeten geschieden, dat de rust in het gebouw niet verstoord wordt.

9.Alle garage-eigenaars of –gebruikers dienen bij het betreden van het gebouw via de garages, steeds alle toegangsdeuren te sluiten.

10. Het plaatsen van fietsen of bromfietsen in de gemeenschappelijke delen van de ondergrondse garage is slechts toegelaten in de daartoe speciaal aangeduide zone.

11. Voertuigen van bezoekers of andere personen die toevallig in het gebouw verblijven, kunnen onder geen beding gestald worden in de gemeenschappelijke delen.

12. Het autowassen in de ondergrondse garage is verboden.

13. Voertuigen met LPG-gasinstallatie mogen de garage niet binnenrijden.

14. Het is verboden gebruik te maken van parkeerplaatsen met specifieke bestemmingsaanduiding, aangebracht in opdracht van de VME (zoals specifieke voorbehouden parkeerplaatsen voor bezoekers van een bepaalde mede-eigenaar, of plaatsen voor gehandicapten), als men niet aan de voorwaarden voldoet.

Bij niet respecteren van deze regel is ook punt 2 uit dit hoofdstuk XIII van toepassing.

Het is de eigenaar toegelaten een nummerplaat van de eigen wagen of die van de huurder op de muur bij zijn parkeerplaats aan te brengen. Hierbij dient het standaardmodel en formaat van nummerplaten gevolgd te worden, deze moeten besteld worden via de syndicus. Voor de bevestiging van de plaat dient verplicht van siliconenlijm gebruik gemaakt te worden (geen intrusieve bevestigingstechnieken, zoals boren, toegestaan). 

 

 

  terug naar Het nieuwe RIO  of   naar startpagina