Een verzekering voor uw appartement?

 

 

Welke verzekeringen heeft u zoal nodig als u een appartement verhuurt?

Voor welke verzekeringen zorgt de syndicus en welke voorziet u daarnaast het best zelf?

Heeft u een bijkomende verzekering nodig als uw appartement luxueuzer ingericht is?

Op welke extra verzekeringen dringt u het best aan als u lid wordt van de raad van mede-eigendom of commissaris wordt binnen een gebouw?

 

 

Blokpolis.

In de meeste appartementsgebouwen zal de syndicus een blokpolis afsluiten. Hiermee wordt voor het ganse gebouw, zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor de private woongedeelten, een verzekering afgesloten waarbij onder andere brand-, water-, storm- en elektriciteitsschade verzekerd wordt. De verzekering bevat verder meestal onder andere ook een dekking voor de aansprakelijkheid voor het gebouw. Kijk na of de dekking voldoende uitgebreid is en of de vrijstellingen niet te hoog zijn. Vraag eventueel raad aan uw verzekeringsmakelaar en laat de syndicus de problematiek op de agenda van de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars zetten, als de polis naar uw mening niet in een optimale dekking voorziet. De premie voor de blokpolis wordt door de VME betaald en over de eigenaars verdeeld in functie van hun aandeel in de gemene delen. Neem contact op met de syndicus als er zich een schadegeval voordoet. De syndicus staat in voor de aangifte en de afwikkeling van de schadegevallen. 

Verplicht?

De blokpolis is in principe niet wettelijk verplicht. Niettemin kan er in de statuten van het gebouw een bepaling staan die het afsluiten van een dergelijke verzekering wel verplicht maakt, waarbij meteen aangegeven kan worden welke waarborgen er allemaal onderschreven moeten worden. Dat is trouwens meestal het geval. Er kunnen ook andere contractuele redenen zijn waarom het afsluiten van zo’n polis verplicht is (bv. in het kader van huur, het aangaan van een lening, ...). Op zijn minst past het afsluiten van zo’n verzekering in een goed beheer van uw patrimonium. 

Eigen verzekering?

Als er een blokpolis is, dan moet u als mede-eigenaar dus geen eigen brandverzekering afsluiten voor uw appartement. Als uw appartement echter luxueuzer ingericht is, omdat u bv. dure vloeren of een super-de-luxe keuken liet plaatsen of uw appartement uitrustte met airco, dan doet u er goed aan u bijkomend te verzekeren. De inboedel van uw appartement wordt door de blokpolis ook niet gedekt. Daarvoor moet u dus wel nog een eigen verzekering afsluiten. Als u uw appartement verhuurt, dan moet uw huurder zijn inboedel verzekeren en ook nog een verzekering nemen die zijn huurdersaansprakelijkheid dekt. U bent niet verplicht om deze verzekeringen af te sluiten bij de verzekeraar die de blokpolis aanbiedt. Houd er echter rekening mee dat de afwikkeling van een schadegeval vaak eenvoudiger verloopt als er maar één enkele verzekeraar bij betrokken is. Bovendien kunt u als u de polissen bij dezelfde verzekeraar afsluit wel eens een korting krijgen of komt de franchise bij een schadegeval mogelijk te vervallen. 

Aansprakelijkheid.

Als u deel uitmaakt van de raad van mede-eigendom binnen het gebouw of als u commissaris van rekeningen bent, dan kunt u voor fouten bij de uitoefening van die functie aansprakelijk gesteld worden. Vraag dat er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten wordt op kosten van de VME, als u voor de uitoefening van die functie (zoals veelal het geval is) niet betaald wordt. Daarnaast is het ook nuttig dat de VME een aparte polis rechtsbijstand afsluit voor het geval er discussies ontstaan met een aannemer, met de brandverzekeraar of met huurders of mede-eigenaars. Als de VME personeel tewerkstelt, dan is het wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. 

ABR.

Als er belangrijke renovatiewerken gepland zijn aan de gemene delen binnen het gebouw zoals het plaatsen van een nieuw dak of het renoveren van de terrassen, dan kan het aangewezen zijn ook een ABR-polis af te sluiten. Een dergelijke verzekering dekt de diverse problemen die zich op en met de werf kunnen voordoen zoals bv. schade bij de buren, diefstal van goederen en materialen op de werf, ... Ook als individuele eigenaar beschikt u maar beter ook over een ABR als u binnen uw eigen appartement werken uitvoert die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kunnen brengen. De eventuele ABR-polis die door de VME aangegaan werd, komt in dat geval immers niet tussen als die polis enkel betrekking heeft op werken die aan de gemene delen binnen het gebouw uitgevoerd worden. 

BA Gezin.

Hoewel dit wettelijk gezien niet verplicht is, heeft u wellicht al een ‘familiale verzekering’ afgesloten. Kijk na of deze verzekering ook uw aansprakelijkheid dekt voor een tweede verblijf of een opbrengsteigendom die u verhuurt. Schadeposten die rechtstreeks verband houden met uw individueel appartement zullen immers niet gedekt worden door de BA-verzekering van de VME. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het loskomen van de aansluiting van uw wasmachine of uw bad dat overloopt, waardoor waterschade ontstaat aan het lagergelegen appartement. De blokpolis zal dan allicht tussenkomen maar vervolgens mogelijk verhaal op u uitoefenen, waarbij u dan uw BA Gezin kunt inschakelen. 

Binnen de VME wordt allicht een blokpolis afgesloten. Laat uw makelaar nagaan of de dekkingen en kapitalen volstaan. Als uw appartement extra luxueus ingericht is, dan zorgt u het best wel voor een bijkomende dekking. Uw inboedel moet u ook zelf verzekeren. Door deze verzekeringen af te sluiten bij dezelfde maatschappij als deze waar de blokpolis afgesloten wordt, loopt u minder risico op discussies in geval van schade en kunt u soms een korting of een afschaffing van de vrijstelling krijgen. Worden er verbouwingen gedaan aan de gemene delen van het gebouw, dan kan de VME een ABR-polis afsluiten. Bij zware verbouwingen aan uw appartement zorgt u het best voor een eigen ABR.

Bron: Tips & Advies – Ondernemingsdatabank – nov. 2019

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/